Οδηγός για κατάρτιση/τροποποίηση/λύση συμβολαίου

Ευρισκόμενοι εν μέσω της θερινής μεταγραφικής περιόδου, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών θέλει να ενημερώσει τα μέλη του για καίρια θέματα που αφορούν τον καταρτισμό συμβολαίων συνεργασίας που συνάπτουν με τις ΠΑΕ.

Ο παρακάτω οδηγός αναλύει διεξοδικά τι πρέπει να αναγραφεί και που, ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Α.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Διαβάζετε προσεκτικά όλο το κείμενο του συμβολαίου και κατανοείτε το περιεχόμενό του.
2. Συμπληρώνετε όλα τα κενά σημεία των στοιχείων σας, τη διάρκεια του συμβολαίου (έναρξη-λήξη) και τους οικονομικούς όρους. Μην αφήνετε κενή την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου.
3. Υπογράφετε σε κάθε σελίδα του συμβολαίου σε 6 πρωτότυπα οι Έλληνες και σε 7 πρωτότυπα οι αλλοδαποί και ζητάτε να υπογράψει κάθε σελίδα και η ομάδα.
4. Πρέπει να κρατήσετε το ένα πρωτότυπο με τις γνήσιες υπογραφές και σφραγίδες της ομάδας.
5. Σε περίπτωση που το συμβόλαιο δεν σας έχει αποσταλεί σε επικυρωμένο αντίγραφο στη διεύθυνση που δηλώσατε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου, τότε θα πρέπει να ζητάτε από τον ΠΣΑΠ να σας δώσει αντίγραφο του επικυρωμένου αντίγραφου του συμβολαίου σας.
6. Με πρωτοβουλία σας να ελέγχετε εάν το συμβόλαιό σας έχει κατατεθεί από την ΠΑΕ, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των επτά (7) ημερών στην οικεία επαγγελματική ένωση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι το συμβόλαιό σας δεν έχει κατατεθεί, νόμιμα και εμπρόθεσμα, ενημερώνετε άμεσα τον ΠΣΑΠ για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Α.2  ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1. Στο 2.2 συμπληρώνετε την έναρξη και τη λήξη της διάρκειας του συμβολαίου. Αν το συμβόλαιο αρχίζει από την 01.07 δικαιούστε μισθούς Ιουλίου και Αυγούστου. Αν αρχίζει 31.08 η μισθοδοσία αρχίζει από Σεπτέμβριο.
2. Στο 4.1 γράφετε τον συμφωνημένο μισθό σας. Σε περίπτωση που συμφωνήσετε με την ομάδα ο μισθός να είναι καθαρός, θα πρέπει να γράψετε δίπλα στο ποσό του μισθού τη λέξη «καθαρά». Σε περίπτωση που δεν αναγράψετε δίπλα στο ποσό του μισθού σας τη λέξη «καθαρά», τότε η ομάδα θα σας καταβάλει το ποσό που συμφωνήσατε μείον 13,45% στο οποίο αντιστοιχούν οι ασφαλιστικές εισφορές σας. Ο κατώτατος μισθός είναι στα 726 € μικτά.
3. Στο 4.2. συμπληρώνετε τις έκτακτες παροχές, όπως πριμ ανόδου ή γκολ ή συμμετοχών. Σε περίπτωση που συμφωνήσετε με την ομάδα τα πριμ να καταβληθούν καθαρά, θα πρέπει να γράψετε δίπλα στο ποσό τη λέξη «καθαρά». Επίσης θα πρέπει να αναφέρετε ρητά στο συμβόλαιο πότε συμφωνήσατε να καταβάλλονται τα ποσά των πριμ [π.χ. με την κάθε συμμετοχή / στο τέλος του μήνα / με το τέλος του πρωταθλήματος κλπ].
4. Στο 4.3 αναφέρετε τις άλλες παροχές όπως αυτοκίνητο – αεροπορικά εισιτήρια – διατροφή – κίνηση – ενοίκια και πότε αυτές καταβάλλονται. Σημαντικό είναι ότι η καθυστέρηση αυτών των ποσών δεν σας δίνει το δικαίωμα να λύσετε το συμβόλαιό σας με την ομάδα. Σημαντικό είναι επίσης ότι έξοδα σίτισης – διατροφής – κίνησης – αυτοκινήτου – ενοικίου δεν φορολογούνται. Για να μπορέσετε να τα διεκδικήσετε θα πρέπει να έχετε τις αντίστοιχες αποδείξεις κάθε μήνα.
5. Στο 4.4 συμπληρώνετε την αξία του συμβολαίου σας πέραν από την αξία του μισθού που συμφωνήσατε [δόσεις συμβολαίου].
6. Αν η συμφωνία σας με την ΠΑΕ. είναι να λάβετε το ποσό των δόσεων (4.4) και των πριμ (4.2) απαλλαγμένο από κάθε φόρο, αν συμφωνήσετε δηλαδή ότι η ΠΑΕ θα καταβάλει το σύνολο των φόρων που αναλογούν στις δόσεις σας και στα πριμ σας, τότε δεν αρκεί η αναφορά ότι οι δόσεις και τα πριμ θα καταβάλλονται «καθαρά».

Θα πρέπει να προσθέσετε στα συμβόλαιά σας τον εξής όρο :
«Τα ποσά των δόσεων [όρος 4.4. συμβολαίου] και τα πριμ [4.2] θα καταβάλλονται στον ποδοσφαιριστή καθαρά και απαλλαγμένα από κάθε είδους φόρο, εισφορά, τέλος, επιβάρυνση κ.λπ.. Ειδικότερα, η ΠΑΕ, πέραν των νομίμων παρακρατήσεων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον ποδοσφαιριστή όποιο ποσό βεβαιωθεί στον ποδοσφαιριστή ως φόρος εισοδήματος που προήλθε από την εργασία του στην ΠΑΕ καθώς και οποιοδήποτε ποσό εισφοράς αλληλεγγύης [είτε έτερου πρόσθετου φόρου/εισφοράς κλπ] του επιβληθεί εξαιτίας του εισοδήματος αυτού».

7. Στο 4.9 συμπληρώνετε ποσά μόνο όταν έχετε συμφωνήσει διαφοροποιήσεις στις απολαβές, σε περίπτωση υποβιβασμού ή προβιβασμού της ομάδας σε άλλη κατηγορία..
8. Στο 4.11 για την αποζημίωσή σας σε περίπτωση λύσης συμβολαίου με υπαιτιότητα της ομάδας κατά κανόνα δεν συμπληρώνετε τίποτα, καθώς υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό για την αποζημίωσή σας σε περίπτωση λύσης συμβολαίου, εκτός και αν συμφωνήσετε με την ομάδα να οριστεί διαφορετικό ποσό.
9. Στο 5.5 για την αποζημίωση της ομάδας σε περίπτωση λύσης συμβολαίου με υπαιτιότητά σας, κατά κανόνα δεν συμπληρώνετε τίποτα, καθώς υπάρχει πρόβλεψη στον κανονισμό για την αποζημίωση, εκτός και αν συμφωνήσετε διαφορετικό ποσό.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1. Τροποποιήσεις συμβολαίων γίνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους
2. Στο συμφωνητικό τροποποίησης απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου υπογραφής σας σε ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα. Ισχύει ο ίδιος αριθμός αντιγράφων με τα συμβόλαια [Έξι (6) για ημεδαπό ποδοσφαιριστή , επτά (7) για αλλοδαπό ποδοσφαιριστή].
3. Κατά τα λοιπά τηρείται η ίδια διαδικασία με τα συμβόλαια. Θα πρέπει και για τα συμφωνητικά τροποποίησης να λάβετε το επικυρωμένο αντίγραφο σας από τον ΠΣΑΠ.

Γ. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1. Λύσεις συμβολαίων γίνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους
2. Για τη λύση απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σας σε ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα. Σε περίπτωση αλλοδαπού ποδοσφαιριστή απαιτείται και η υπογραφή της συμφωνίας από δικηγόρο ή επίσημο διαμεσολαβητή, ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώνει ότι μετέφρασε σε μια επίσημη γλώσσα της FIFA. Απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και του μεταφραστή δικηγόρου / επίσημου διαμεσολαβητή.
3. Την ίδια δήλωση υπογράφει και ο νόμιμος εκπρόσωπος της ομάδας. Δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του , αλλά απαιτείται η θέση της σφραγίδας της ομάδας.
4. Οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της ΕΠΟ μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την υπογραφή τους μαζί με το παράβολο της ΕΠΟ. Το παράβολο της λύσης μέχρι στιγμής είναι 450€ για την SUPER LEAGUE και 240€ για την FOOTBALL LEAGUE. Αποκλειστικά απαραίτητη δήλωση στη λύση του συμβολαίου είναι η δήλωση ότι ο ποδοσφαιριστής λύνει το συμβόλαιο του κοινή συναινέσει και δεν απαιτείται καμία μνεία για το οικονομικό σκέλος της συνεργασίας.
Αν συμφωνήσετε μια τέτοια αναφορά των οφειλόμενων χρημάτων και του τρόπου καταβολής, μπορείτε να την κάνετε και στη λύση του συμβολαίου σας ή και να συνάψετε ιδιωτικό συμφωνητικό διακανονισμού της οφειλής σας αν το αποδέχεστε .

Δ. ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σε περίπτωση διακανονισμού της οφειλής της ΠΑΕ, είτε πριν είτε μετά τη λήξη του συμβολαίου σας, σκόπιμο θα είναι :

– Στο ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογράψετε με την ΠΑΕ να αναφέρεστε με λεπτομέρεια και ακρίβεια ποιες είναι οι οφειλές του συμβολαίου σας (μισθοί, δόσεις, κλπ.) που αντιστοιχούν στο ποσό που διακανονίζετε και στις δόσεις που συμφωνείτε.
– Η χρονική διάρκεια εξόφλησης των οφειλών της ΠΑΕ που θα συμφωνήσετε με τον διακανονισμό να μην υπερβαίνει τα δυο (2) έτη από την αρχική ημερομηνία που έπρεπε, σύμφωνα με το συμβόλαιο, να καταβληθούν από την ΠΑΕ οι οφειλές ( μισθοί, δόσεις, κλπ.) που διακανονίζονται.

*Για επίλυση της οποιαδήποτε απορίας, τα μέλη μας μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΠΣΑΠ

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη