ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 4446/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 15 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) σχετικά με τον φορολογικό συντελεστή. Με τις νέες αυτές διατάξεις, επέρχεται αλλαγή στην κλίμα βάσει της οποίας υποβάλλεται σε φόρο το εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Οι φορολογικές κλίμακες που ισχύουν είναι οι εξής:

*Για εισόδημα ως 10.000 ευρώ, φόρος 9%.
*Από 10.001 ευρώ μέχρι 20.000 ευρώ, φόρος 22%.
*Από 20.001 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ, φόρος 28%.
*Από 30.001 ευρώ μέχρι 40.000 ευρώ, φόρος 36%.
*Από 40.001 ευρώ και πάνω, φόρος 44%.

Με το νέο άρθρο 16 που εφαρμόζεται και αυτό για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2020 και μετά, προσδιορίζεται η μείωση του αναλογούντος φόρου σύμφωνα με την οικογενειακή κατάσταση και ο περιορισμός αυτής με βάσει το εισόδημα.

*Κατά 777 ευρώ εάν δεν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα.
*Κατά 810 ευρώ εάν υπάρχει ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.
*Κατά 900 ευρώ εάν υπάρχουν δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα.
*Κατά 1.120 ευρώ εάν υπάρχουν τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα.
*Κατά 1.340 ευρώ εάν υπάρχουν τέσσερα (4) εξαρτώμενα τέκνα.
*Κατά επιπλέον 220 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από το 5ο και πάνω.

Η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου μειώνεται κατά 20 ευρώ, για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ.

Η ως άνω κλίμακα εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες,  εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το ύψος του αφορολόγητου εξαρτάται από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, το οποίο απαιτείται να αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού εισοδήματος.

*Η κλίματα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης παραμένει η ίδια για το 2020 και από 01/01/2021 αναστέλλεται προσωρινά.

Για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2020, καταβάλλεται από το Δημόσιο, μέσω του ΟΠΕΚΑ, παροχή ύψους 2.000 ευρώ. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονική στη διεύθυνση www.epidomagennisis.gr