ΣΚΟΠΟΣ

Οι βασικοί στόχοι του ΠΣΑΠΠ, όπως αναφέρονται στο καταστατικό του Συνδέσμου, είναι οι εξής:

 • Τη συνένωση όλων των αμειβόμενων ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών, Ελλήνων και μη, για την κοινή αντιμετώπιση των επαγγελματικών και λοιπών εν γένει προβλημάτων τους και των προβλημάτων του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα.
 • Την ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος, του ευγενικού συναγωνισμού, της συναδελφικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του.
 • Την εξύψωση του ηθικού, του πνευματικού και του κοινωνικού επιπέδου των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών, Ελλήνων και μη, και την αξιοποίηση των αρετών τους.
 • Την μελέτη των κοινωνικών, τεχνικών, οικονομικών, επαγγελματικών και λοιπών προβλημάτων των μελών του και την αναζήτηση των μεθόδων, τρόπων και μέσων που επιβάλλονται για την επίλυσή τους.
 • Την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και συνδρομής στα μέλη του σωματείου που την έχουν ανάγκη, καθώς και την παροχή κάθε υποστήριξης για όλα τα νόμιμα, θεμιτά, δικαιολογημένα και δίκαια αιτήματα των μελών.
 • Την προώθηση, την προστασία και την κατοχύρωση των επαγγελματικών συμφερόντων των Ελλήνων και μη ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών.
 • Την δημιουργία των πιο ιδανικών και αναγκαίων προϋποθέσεων για την επαγγελματική οργάνωση των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών, Ελλήνων και μη, και την κάλυψη του τεράστιου κενού στο χώρο της εξασφάλισης των ποδοσφαιριστών από τους σοβαρούς επαγγελματικούς κινδύνους.
 • Την αναγνώριση της απασχόλησης των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών σαν ιδιαίτερου κλάδου επαγγελματιών και την ανάλογη αντιμετώπισή τους από την Πολιτεία μέσω της ένταξης του επαγγέλματός τους στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
 • Την ασφάλιση των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών, Ελλήνων και μη, μέσω της ίδρυσης σχετικού φορέα, ο οποίος θα καλύψει την παροχή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ιδίων αλλά και των μελών της οικογενείας τους, την παροχή σύνταξης κατά την αποχώρησή τους από την αγωνιστική δραστηριότητα, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω σοβαρού ατυχήματος, την παροχή “εφάπαξ” ενίσχυσης ή εκτάκτων ειδικών βοηθημάτων για όσους υποφέρουν άδικα εξαιτίας της τύχης ή ατυχήματος.
 • Την κατάργηση κάθε διάταξης που περιορίζει τις αμοιβές των μελών του, ανεξάρτητα από το είδος τους, σαν αντίθετης στην αντίστοιχη Γενική Αρχή του Δικαίου, που είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη, και στην ιδιαίτερη φύση των υπηρεσιών των ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών σε σχέση με τη διάρκεια που μπορούν να τις προσφέρουν.
 • Την προστασία των μελών του από τις αυθαιρεσίες των διοικήσεων των συλλόγων και της διοίκησης του ελληνικού ποδοσφαίρου μέσω της συμμετοχής μέλους της Διοίκησης του Συνδέσμου στα Πειθαρχικά Συμβούλια ή Επιτροπές.
 • Την δημιουργία τμήματος νομικής προστασίας και δωρεάν παροχής νομικής βοήθειας – εκπροσώπησης προς τα μέλη του.
 • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη του σε ζητήματα που αφορούν τη διαπραγμάτευση – διαμεσολάβηση στη σύναψη, τροποποίηση ή και σε κάθε άλλο θέμα αφορά τα επαγγελματικά τους συμβόλαια.
 • Την προετοιμασία μέσω της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης των μελών του με σκοπό την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή τους στην επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά το πέρας της ποδοσφαιρικής τους σταδιοδρομίας.
 • Την κατάρτιση και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και κάθε είδους συμφωνίας που αφορά τα εργασιακά, επαγγελματικά, ασφαλιστικά, κοινωνικά και πάσης άλλης φύσεως δικαιώματα των μελών του.
 • Η πραγματοποίηση της αρχής της ισοτιμίας των δύο φύλλων, ιδίως ως προς την πρόσληψη, τις αμοιβές, την εξέλιξη και τις συνθήκες εργασίας.