ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Λόγω συχνών αλλαγών από τον ΕΦΚΑ στο ύψος των εισφορών, θα πρέπει να ελέγχετε πάντα τις τρέχουσες εγκυκλίους ή να επικοινωνείτε με τον Σύνδεσμο.

Από 01/01/2021 ως 31/12/2021 τα ποσοστά εισφορών ΕΦΚΑ-109/3137 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΣΥΝΤΑΞΗ
είναι τα παρακάτω:
Ποσοστό εργαζόμενου 11,57%
Ποσοστό εργοδότη 17,99%

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ι.Κ.Α. – ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ποινικά αδικήματα θα θεωρεί το Ι.Κ.Α. την παρακράτηση των εργοδοτικών εισφορών και την υπεξαίρεση των εργατικών εισφορών, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε.


Επιπλέον όσες επιχειρήσεις δεν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα καθορίζονται ως ηθικοί αυτουργοί των παραπάνω αδικημάτων.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – Νο: 349010
 1. Όλοι οι ποδοσφαιριστές υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), αλλά μόνο για τον κλάδο Σύνταξης.
 2. Για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη αντί για τον κλάδο υγείας του ΙΚΑ οι ποδοσφαιριστές ασφαλίζονται σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.
 3. Οι εισφορές υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές των ποδοσφαιριστών.
 4. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ οι εργοδότες (ΠΑΕ) είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές) αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους ποδοσφαιριστές (εργατικές εισφορές).
 5. Οι εισφορές ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ανέρχονται σε ποσοστό 26 % εκ των οποίων το 16,33 % βαρύνει τον εργοδότη (ΠΑΕ), το δε υπόλοιπο 9,67 % βαρύνει τον ασφαλισμένο (ποδοσφαιριστή).
 6. Ήδη με την υπ’ αριθμό Α21/327/1-06.02.2009 εγκύκλιο του ΙΚΑ, οι επαγγελματίες και αμειβόμενοι αθλητές, υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, και ΟΕΕ από 01.09.2008.
 7. Από 1ης Αυγούστου 2011 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48 (αρ. πρωτ. Α20/251/81-22.07.2011) εγκύκλιο του ΙΚΑ, οι εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ αυξάνονται κατά 0,50 % αντίστοιχα, τόσο για τον εργοδότη, όσο και για τον ασφαλισμένο. Έτσι το συνολικό ποσοστό εισφοράς υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ διαμορφώνεται σε 5 % και επιμερίζεται σε 3,17 % σε βάρος του εργοδότη και σε 1,83 % σε βάρος του ασφαλισμένου.
 8. Οι εισφορές πλέον ανέρχονται σε ποσοστό 13,95 % για τον αθλητή και σε 23,46 % για τον εργοδότη (ΠΑΕ / ΤΑΠ).

Παράδειγμα:
Ποδοσφαιριστής με κατώτατο μισθό 839,25 € πληρώνει για το ΙΚΑ
839,25 € x 13,95 % = 117,08 €, δηλαδή ο ποδοσφαιριστής παίρνει καθαρά 722,17 €, η δε ΠΑΕ / ΤΑΠ πληρώνει 196,89 € (839,25 € x 23,46 %).

Από 01-01-2002 δεν χορηγούνται πλέον ένσημα αλλά η ασφάλισή σας γίνεται (ηλεκτρονικά) μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων τις οποίες συμπληρώνει ο εργοδότης (ΠΑΕ) και υποβάλλει σε τακτές ημερομηνίες στα αρμόδια υποκαταστήματα ή παραρτήματα του ΙΚΑ.

Κάθε εξάμηνο εκδίδεται από το ΙΚΑ το “Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης” στο οποίο απεικονίζεται, ηλεκτρονικά η κάθε μορφή ασφάλισή σας. Το έντυπο αυτό αποστέλλεται στον εργοδότη ο οποίος είναι υποχρεωμένος να σας το παραδίδει.

Το “Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης” είναι το αποδεικτικό της ασφάλισής σας. Πρέπει να φυλάσσεται και να προσκομίζεται, όπου απαιτείται για τις συναλλαγές σας.

Εξαιρούνται από την ασφάλιση συντάξεως του ΙΚΑ όσοι εργάζονται:

 • Στα Σώματα ασφαλείας (Στρατός – Αστυνομία – Λιμενικό – Πυροσβεστική – Αεροπορία κ.λπ.).
 • Οι εκπαιδευτικοί (καθηγητές – δάσκαλοι).
 • Οι μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων.

Στους ανωτέρω δεν γίνονται κρατήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Οι συνάδελφοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές πρέπει να φροντίζουν ώστε, ως ασφαλισμένοι, να δηλώνουν γραπτώς στο ΙΚΑ εντός δώδεκα μηνών από την αποχώρηση ή την απομάκρυνση τους από την ομάδα τους, τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν και για τις οποίες δεν ασφαλίσθηκαν.
 • (Νόμος 2972/2001 άρθρο 11 – εγκύκλιος ΙΚΑ αρ. 12/2002).
 • Επίσης, δεν αναγνωρίζονται ημέρες ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν από ασφαλισμένο σε περίοδο για την οποία, κατά την υποβολή της αίτησης για αναγνώριση, είχε παραγραφεί το δικαίωμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να βεβαιώσει και να καταλογίσει εισφορές.
 • Μηνιαίος ο κάθε ποδοσφαιριστής δικαιούται 25 ένσημα.
 • Το δικαίωμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την βεβαίωση των χρηματικών απαιτήσεων του υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή, συνεπώς, μετά από τα 10 χρόνια, δεν μπορεί να γίνει καμιά αναδρομική ασφάλιση.
 • Προσοχή λοιπόν για όλους τους συναδέλφους καθώς αν δε μεριμνήσετε εγκαίρως για τα ένσημα σας, θα τα χάσετε και αν δε φροντίσετε, έστω, να κατοχυρωθείτε για αυτά μέσα σε διάστημα μιας δεκαετίας, δε θα έχετε δικαίωμα να τα διεκδικήσετε έστω ετεροχρονισμένα.
 • (Νόμος 2972/2001 άρθρο 15 – εγκύκλιος ΙΚΑ αρ. 12/2002).
 • Να ζητάτε τα ένσημα σας και αν δεν σας τα δίνουν, να τα διεκδικείτε, αλλά, έγκαιρα.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ν. 2725/1999

ΑΡΘΡΟ 89 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3057/2002 άρθρο 31 παράγραφος 4)

“1. Οι αθλητές με αμοιβή, καθώς και οι επαγγελματίες αθλητές, υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Οι εισφορές υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές των αθλητών.

Ειδικά για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, αντί για τον κλάδο υγείας του ΙΚΑ, οι αθλητές ΑΑΕ μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, υπόχρεες δε για την καταβολή των ασφαλίστρων είναι οι ΑΑΕ κατά τα 2/3 και οι αθλητές κατά το 1/3. Για τους όρους της ασφάλισης διαπραγματεύονται με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οικείοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι από κοινού με τους οικείους πανελλήνιους συνδέσμους αμειβόμενων αθλητών. Η απαλλαγή από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας του ΙΚΑ επέρχεται μόνο από το χρόνο σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης.
Η ισχύς του δευτέρου εδαφίου του άρθρου αυτού αρχίζει δύο μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.”

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Η ασφαλιστική κατοχύρωση των μελών μας

Χρειάσθηκε να περάσουν τριάντα επτά (37) έτη από την ίδρυση του Συνδέσμου (20.1.1976) και από την καθιέρωση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, ώστε, μετά από απελπιστική αναμονή, να αποκτήσουν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της Super League πλήρη και επαρκή ασφαλιστική κάλυψη, μέσω ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου (με έναρξη την 1η Ιουλίου 2013), το οποίο καλύπτει, στο μέγιστο δυνατό, τα μέλη του ΠΣΑΠ

Το ασφαλιστήριο αυτό συμβόλαιο αποτελεί ενσάρκωση της υγιούς, καλόπιστης και γόνιμης συνεργασίας του ΠΣΑΠ με τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, τη Super League, και με την ασφαλιστική εταιρεία «Ευρωπαϊκή Πίστη».

Στοχεύοντας πάντοτε στο καλύτερο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι σήμερα ασφαλίζονται και προστατευόμενα μέλη των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, που πλέον και αυτά απολαμβάνουν το αυτονόητο ευεργέτημα της ασφαλιστικής κάλυψης.

Με την ίδια υπευθυνότητα προβλέφθηκε, για πρώτη φορά, και η παροχή αποζημίωσης λόγω θανάτου, ώστε να αντιμετωπισθούν ατυχή συμβάντα, όπως η αδυναμία καταβολής αποζημίωσης στην οικογένεια του συναδέλφου De Nigris, ο οποίος ξεψύχησε, ενώ αγωνιζόταν για την Π.Α.Ε. Λάρισα και, μετά το θάνατο του, διαπιστώθηκε ότι δεν προβλεπόταν η οποιαδήποτε αποζημίωση στους οικείους του.
Αντίστοιχες ατυχείς περιπτώσεις ήταν αυτή του ποδοσφαιριστή Χρήστου Χαριάτη της Ζακύνθου, που απεβίωσε χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη καταβολής αποζημίωσης στην οικογένεια του.

Απροστάτευτοι από προηγούμενες ελλιπείς ασφαλιστικές καλύψεις βρέθηκαν, όταν αναγκάσθηκαν, με σοβαρά μάλιστα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν, να αποχωρήσουν από την ενεργή δράση, και άλλοι συνάδελφοι μας (Χάρης Σοφιανός, Παντελής Καρανικόλας, Γιώργος Αλεξόπουλος, Γιώργος Αλεξανδρόπουλος, Διονύσιος Δημόπουλος, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος), ενώ εκτεθειμένα και ανασφάλιστα παρέμειναν προστατευόμενα μέλη των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Εξασφαλίσθηκε η αύξηση των ηλικιακών ορίων για την καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης λόγω μόνιμης – ολικής ανικανότητας (από την ηλικία των 37 ετών στην ηλικία των 41 ετών), οπότε πλέον, κάθε συνάδελφος ενθαρρύνεται να συνεχίσει την καριέρα του και μετά από την ηλικία των 37 ετών, άφοβα και δίχως να αισθάνεται ότι εναποθέτει στην τύχη την σωματική του ακεραιότητα, την υγεία και εν τέλει την ίδια του τη ζωή. Επίσης, κάθε προβλεπόμενη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο εξαίρεση απαλείφθηκε. Επιπροσθέτως, αυξήθηκε θεαματικά το ετήσιο όριο ασφαλιστικής κάλυψης λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου από το ποσό των 35.000€ στο ποσό των 500.000€ για την Ελλάδα και το εξωτερικό, για τους άμεσα ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη τους.

Στη Football League καταγράφηκε σημαντική επιτυχία, αφού οι ασφαλιστικές καλύψεις εκτοξεύθηκαν, με διπλό πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης, από το ποσό των 15.000 ευρώ στο ποσό των 392.000 ευρώ. Και εδώ κάθε προβλεπόμενη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο εξαίρεση απαλείφθηκε, όπως εξασφαλίσθηκε η αύξηση των ηλικιακών ορίων για την καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης λόγω μόνιμης – ολικής ανικανότητας (από την ηλικία των 25 ετών στην ηλικία των 41 ετών).

Οι ανωτέρω κατακτήσεις ήταν επώδυνες για το Σύνδεσμο, αφού αναγκάσθηκε, λόγω των αδιεξόδων που του έθεσαν, να επιχειρήσει και υλοποιήσει αποχή, τον Ιανουάριο του 2012, στη Football League 1 και Football League 2 Έτσι, ο Σύνδεσμος συσπείρωσε το σύνολο των ποδοσφαιριστών σε σαράντα μια (41) ομάδες από το σύνολο των ομάδων των δύο (2) Κατηγοριών, και εξήγγειλε αποχή για χρονική διάρκεια τριών (3) εβδομάδων. Ο Σύνδεσμος, με απόλυτη σύνεση, υπευθυνότητα και σύμπνοια, απέδειξε, πρωτοπορώντας, τη δύναμη του και έπεισε αυτούς που έπρεπε, να πράξουν αυτό που επιβάλλεται, να παράσχουν δηλαδή στον ποδοσφαιριστή το ευεργέτημα και το προνόμιο της ασφαλιστικής κάλυψης.

Τολμούμε να ισχυριστούμε ότι πλέον ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι θωρακισμένος, ωστόσο, δεν επαναπαυόμαστε, αλλά συνεχίζουμε με στόχο να προσεγγίσουμε το άρτιο και να εξασφαλίσουμε στα μέλη μας το καλύτερο.

SUPER LEAGUE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ / ΚΑΛΥΨΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ Α’ ΕΘΝΙΚΗΣ όπως ισχύει από 1/7/2014 έως 30/6/2015


* ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ

Διαχείριση Ασφαλιστηρίου: 210 8119742 Παναγιώτης Ανδριανός
Διαχείριση Αποζημιώσεων: 2108119738 Κωνσταντόπουλος Δημήτριος


Δείτε λεπτομέρειες στο παρακάτω αρχείο

FOOTBALL LEAGUE

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ / ΚΑΛΥΨΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ όπως ισχύει από 07.10.2014 ΕΩΣ 30.06.2015

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ – κ. Ν. Μουσούρη 210 4133222 – prountzos@europisti.gr


* ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ

Αυτές είναι οι καλύψεις του ομαδικού ασφαλιστηρίου για τους ποδοσφαιριστές της Β΄ Εθνικής και τα προστατευόμενα μέλη. Τα ποσά των καλύψεων ισχύουν έως 30-6-2015 σε τυχόν αναπροσαρμογή σε ετήσια βάση τα ποσά θα αυξηθούν.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη καλύπτει πλήρως τους ποδοσφαιριστές αλλά και τα προστατευόμενα από αυτούς μέλη των οικογενειών τους.

 • Πρώτα από όλα, αφαιρέθηκαν οι εξαιρέσεις που υπήρχαν για τραυματισμούς συναδέλφων μας ποδοσφαιριστών σε προσαγωγούς, κοιλιακούς, στο κεφάλι και στη σπονδυλική στήλη.
 • Επιπλέον, αφαιρέθηκε ο περιοριστικός όρος με τον οποίο δεν υπήρχε πλήρης κάλυψη για τους ποδοσφαιριστές που είναι ηλικίας άνω των 25 ετών.!!
 • Προβλέπεται, πλέον, αποζημίωση ακόμα και για περίπτωση θανάτου αλλά και για περιστατικά στα οποία υπάρχει μόνιμη επαγγελματική ανικανότητα. Οι αποζημιώσεις, σε αυτές τις κατηγορίες καλύψεων, φθάνουν ακόμα και τις 300.000,00 ευρώ, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις συνθήκες κάθε περίπτωσης.
 • Για τη πλήρη κάλυψη του ποδοσφαιριστή, και των προστατευόμενων μελών του, προαιρετικά του δίνεται η δυνατότητα, να επεκτείνει την ασφαλιστική κάλυψή του έως και τις 500.000,00 ευρώ.
 • Το ατομικό συμβόλαιο καλύπτει κάθε παροχή ή αποζημίωση από τις 15.000,00 ευρώ έως και τις 500.000,00 ευρώ για τον ποδοσφαιριστή, και για τα προστατευόμενα μέλη, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Αυτή είναι, επίσης, μία καινούρια παροχή, η οποία προσφέρεται στους ποδοσφαιριστές ώστε να μη μένουν κενά στην ασφάλιση τους.
 • Ο παίκτης θα επιβαρύνεται μόνο με το κόστος του ατομικού του ασφαλιστηρίου δηλαδή από 100,00 έως 150,00 ευρώ το εξάμηνο (ανάλογα με την ηλικία του ποδοσφαιριστή).
 • Το ατομικό συμβόλαιο θα μπορεί ο παίκτης να το κρατήσει και όταν χάσει την επαγγελματική του ιδιότητα.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ FOOTBALL LEAGUE

Διάρκεια ισχύος κάλυψης Ετησίως ανανεούμενη
Θέση νοσηλείας Δίκλινο
Κάλυψη δαπανών 100% Δημόσια Νοσοκομεία 90% Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία & Κλινικές, 80% Μη Συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία & Κλινικές, 80% στο εξωτερικό
Όριο Κάλυψης Δαπανών €500.000 ετησίως
Ποσό απαλλαγής ανά νοσηλεία €15.000
Μικροχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς Νοσηλεία & ODS Καλύπτονται μέχρι του ανωτάτου ορίου
Κάλυψη θεραπειών που δεν χρήζουν νοσηλεία Θεραπείες με ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες χωρίς διανυκτέρευση
Απευθείας κάλυψη Στα συμβεβλημένα Νοσοκομεία και Κλινικές
Αμοιβές χειρουργών – αναισθησιολόγων Βάσει πίνακα αμοιβών
Εξωνοσοκομειακά έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία και αποκλειστικά σε σχέση με αυτή Εξωνοσοκομειακά έξοδα προ νοσηλείας και σχετικά με αυτή μέχρι €500,00 ανά νοσηλεία, Εξωνοσοκομειακά έξοδα και θεραπείες μετά από νοσηλεία και σχετικά με αυτή, μέχρι €500,00 ανά νοσηλεία
Έξοδα μεταφορά με ασθενοφόρο από την οικία στο νοσοκομείο για επείγον περιστατικό (μόνο εντός Ελλάδας) μέχρι €1.000,00 ετησίως
Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσοκόμας Ναι μέχρι 30 ημέρες ανά νοσηλεία

Δείτε λεπτομέρειες στο παρακάτω αρχείο, για το ομαδικό ασφαλιστήριο.

Τα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ των ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και των ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ /
ΚΑΛΥΨΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ Β’ ΕΘΝΙΚΗΣ
όπως ισχύει από 17.02.2012 ΕΩΣ 30.6.2014

Μενού