Ημερομηνία λήξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων

ΝΕΑΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Στις 30/06/2020 εκπνέει η ημερομηνία λήξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Τα μέλη μας πρέπει να προσέξουν τα κάτωθι:

*Τη βεβαίωση αποδοχών που έχει αναρτηθεί από τις ΠΑΕ.

*Εάν οι καταβολές που έχουν γίνει στο 2019 είναι ίσες με τις καθαρές που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.

*Σε περίπτωση που διαφέρουν πρέπει να επικοινωνήσουν με το λογιστήριο των ΠΑΕ για διευκρινήσεις ή διόρθωσή τους.

 

Deadline for the submission of tax declarations

The 30th of June 2020 is the final deadline for the submission of the tax declarations.

Our members have to pay attention to the following :

* The remuneration figures that have been uploaded by the clubs

* If the payments that have been made on 2019 are equal to the net payments that are listed on the remuneration figures.

* In case that these numbers differs from each other you have to contact your club’s accountants for clarifications or corrections.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη