ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΣΑΠ ΠΡΟΣ Ε.Π.Ο.

ΝΕΑ

αρ. πρωτ 2099                                                                                  Αθήνα, 16.6.2011

Προς :

–          τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ο., κ. Σοφοκλή Πιλάβιο

            ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Κοινοποίηση προς :           

        τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.

–          τη Super League

–          την Ε.Ε.Π. Β΄ –  Γ΄  Εθνικής Κατηγορίας

 

1. Δεδομένων των σοβαρών εμπλοκών που τελευταίως έχουν προκύψει στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και θέτουν σε κίνδυνο την περαιτέρω ομαλή λειτουργία του και με αφορμή το Δ.Σ. σας της 17.6.2011 και της πληροφόρησης που έχουμε σχετικά με τις προθέσεις σας να λάβετε, στα πλαίσια της απεκτόνωσης της έκρυθμης κατάστασης, αποφάσεις, θα θέλαμε, πριν τη λήψη οιασδήποτε αποφάσεώς σας και αποσκοπώντας στην αποτροπή τυχόν ανεπιθύμητων τριβών ή και περαιτέρω εμπλοκών, να σας επισημάνουμε τα εξής :

α) Σύμφωνα με τα ρητώς και δεσμευτικώς προβλεπόμενα στον Κ.Α.Π. (άρθρο 6, παρ. 3), κάθε παράταση της αγωνιστικής περιόδου δεν θα πρέπει να εκτείνεται πέραν της 5ης Ιουλίου 2011.

β) Τυχόν κατά τα ανωτέρω παράταση δεν μπορεί να συνδεθεί με αντίστοιχη ή άλλη χρονική παράταση συμβολαίων ποδοσφαιριστών. Τέτοια παράταση, αφενός μεν δεν είναι δυνατόν να προκύψει μονομερώς, ει μη μόνον με συναίνεση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, αφετέρου δε, για να είναι νόμιμη θα πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στους οικείους Κανονισμούς [τροποποίηση του σχετικού όρου του συμβολαίου, κατ΄ άρθρο 9, παρ. 3 α) του Δ.Ε.Κ.Ε.Π.]. Συνεπώς, τυχόν λήψη από οιονδήποτε μονομερούς αποφάσεως περί αναγκαστικής παρατάσεως του χρόνου ισχύος των συμβολαίων που λήγουν στις 30.6.2011 θα έχει, εκ προοιμίου, πρόβλημα νομιμότητος. Άλλωστε, ούτε ο ΠΣΑΠ, ούτε η οικεία διοργανώτρια έχουν δυνατότητα παρέμβασης, καθώς δεν καταλείπεται καμία απολύτως αμφιβολία ότι κάθε τέτοια χρονική παράταση θα εναπόκειται, αποκλειστικώς και μόνον, στη διακριτική ευχέρεια και εν τέλει στη νομίμως ληφθείσα -προηγούμενη- συναίνεση κάθε επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Αντίθετη παραδοχή θα συνιστούσε, δίχως άλλο, μη θεμιτή και νόμιμη παραβίαση της αρχής της συμβατικής ελευθερίας (361 Α.Κ.) και αυθαίρετη και μονομερή παρέμβαση στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ακόμη και η επίκληση ανωτέρας βίας η υπέρτερου εννόμου συμφέροντος δεν μπορεί να υπερκεράσει τις ανωτέρω δυσκολίες, καθώς το δικαίωμα κάθε ποδοσφαιριστή να αυτοδιαχειρίζεται, ως αυθύπαρκτη αθλητική, επαγγελματική και κοινωνική οντότητα, θέματα που άπτονται της διαφύλαξης της σωματικής και ψυχικής του υγείας και της περαιτέρω επαγγελματικής και οικονομικής του υπόστασης, είναι αναφαίρετο, αποκλειστικό, αδιαπραγμάτευτο και ανεπίδεκτο οιουδήποτε περιορισμού, ει μη μόνον από τον ίδιο τον κάτοχο και διαθέτη του (τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή).

2. Με τις ανωτέρω επισημάνσεις μας φρονούμε ότι στο παρόν στάδιο, έγκαιρα, συμβάλλουμε στην αποτροπή λήψεως τυχόν εκ των προτέρων μη αποδεκτών αποφάσεων που ενδεχομένως θα εντείνουν την ήδη αυξημένη σοβαρότητα των υπαρχόντων προβλημάτων.

3. Ευχόμενοι ότι θα λάβετε, τόσο προσωπικώς, όσο και ως Δ.Σ., τις ορθές αποφάσεις για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου και την οριστική απεκτόνωση της έκρυθμης κατάστασης που πράγματι υφίσταται, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε τυχόν περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

 

Με εκτίμηση

Στέλιος Γιαννακόπουλος

Πρόεδρος ΠΣΑΠ

 

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη