ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Π.Ο. > ΣΕΡΣΕΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κατά Τ.Α.Π. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ

Αριθμός Απόφασης 112/2011

Δέχεται προσφυγή ποδοσφαιριστή ΣΕΡΣΕΜΗ ΧΡΗΣΤΟ κατά Τ.Α.Π. ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ. Επιδικάζει στον ποδοσφαιριστή το ποσό των 4.956,00 €. Επιβάλλει στην καθής – ανταιτούσα, για την περίπτωση της μη εμπρόθεσμης καταβολής, τις εξής ποινές: α) κατακύρωσης αγώνα υπέρ αντιπάλου, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ως άνω εξόφληση του συνολικού ποσού των 4.956,00 € στον αιτούντα ποδοσφαιριστή και β) της αφαίρεσης δύο βαθμών.

Κοινοποίηση
Δείτε Ακόμη