ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ 01/04/2023-31/03/2024

Κατώτατα όρια αποδοχών από 1η Απριλίου 2023

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780, 00 €).
β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (34,84 €).

-Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον κατά τα ανώτερο νόμιμο κατώτατο μισθό και νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο.
Οποιοσδήποτε όρος ατομικής ή συλλογικής συμφωνίας υπολείπεται αυτών είναι αυτοδικαίος άκυρος και στους παραβάτες εργοδότες επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν.3996/2011 (Α’ 170), όπως ισχύει.

-Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών των εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, όπως ορίζεται στην παρ. 5.17 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11.6.2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 234).
Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή και ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων περί εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων, σύμφωνα με την παρ. 5.21. του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11.6.2018 απόφασης.

– Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ως αναφορά στον νόμιμο κατώτατο μισθό και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο που καθορίζεται κατά τα ανωτέρω.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Χρόνια Προϋπηρεσίας Βασικός Μισθός Επίδομα Τριετίας Σύνολο Μικτό Ωρομίσθιο
Από 0-3 έτη 780,00 780,00 4,68
Από 3-6 έτη 780,00 78,00 858,00 5,15
Από 6-9 έτη 780,00 156,00 936,00 5,62
Από 9 έτη και άνω 780,00 234,00 1.014,00 6,08

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Χρόνια Προϋπηρεσίας Βασικό Ημερομίσθιο Επίδομα Τριετίας Σύνολο Μικτό Ωρομίσθιο
Από 0-3 έτη 34,84 34,84 5,23
Από 3-6 έτη 34,84 1,74 36,58 5,49
Από 6-9 έτη 34,84 3,48 38,32 5,75
Από 9-12 έτη 34,84 5,23 40,07 6,01
Από 12-15 έτη 34,84 6,97 41,81 6,27
Από 15-18 έτη 34,84 8,71 43,55 6,53
Από 18 έτη και άνω 34,84 10,45 45,29 6,79