Μισθολογικά 01/01/2022-30/04/2022

Κατώτατα όρια αποδοχών από 1η Ιανουαρίου 2022

Ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο (Φ.Ε.Κ. 6263 27/12/2021) , για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (663, 00 €).
β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα και τέσσερα λεπτά (29,62 €).

-Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον κατά τα ανώτερο νόμιμο κατώτατο μισθό και νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο.

Οποιοσδήποτε όρος ατομικής ή συλλογικής συμφωνίας υπολείπεται αυτών είναι αυτοδικαίος άκυρος και στους παραβάτες εργοδότες επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 24 και 28 του ν.3996/2011 (Α’ 170), όπως ισχύει.

-Σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών των εργαζομένων, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, όπως ορίζεται στην παρ. 5.17 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11.6.2018 απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 234).

Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή και ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων περί εκπρόθεσμης υποβολής εντύπων, σύμφωνα με την παρ. 5.21. του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11.6.2018 απόφασης.

 Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ως αναφορά στον νόμιμο κατώτατο μισθό και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο που καθορίζεται κατά τα ανωτέρω.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Ετη Προϋπηρεσίας Βασικός Μισθός Προσαύξηση Σύνολο
0-3 663,00 663,00
3-6 663,00 66,30 729,30
6-9 663,00 132,60 795,60
9 και άνω 663,00 198,90 861,90

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Ετη Προϋπηρεσίας Βασικό Ημερομίσθιο Προσαύξηση Σύνολο
0-3 29,62 29,62
3-6 29,62 1,48 31,10
6-9 29,62 2,96 32,58
9-12 29,62 4,45 34,07
12-15 29,62 5,93 35,55
15-18 29,62 7,41 37,03
18 και άνω 29,62 8,89 38,51